background image

FAQ för kunder

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får av kundföretag. Hittar du inte svar på det du söker är du alltid välkommen att höra av dig till någon av våra medarbetare eller ringa på journummer 08-556 460 99.

Behöver jag betala uppstartskostnader om jag anlitar er som interimsleverantör?
Nej, när du som kund anlitar Interim Search begär vi inga uppstartskostnader eller andra avgifter utan rekryteringsprocessen är kostnadsfri.

Kan jag förvänta mig några garantier i rekryteringsprocesserna om jag anlitar er som interimsleverantör?
I alla våra rekryteringsprocesser erbjuder vi två unika garantier som vi kallar för  48-timmarsgarantin och rätt-konsult-garantin. 48-timmarsgarantin innebär att vi garanterar att presentera kandidater på så kort som 48 timmar när kunden har ett brådskande behov. Med rätt-konsult-garantin garanterar vi kostnadsfri hantering och ersättning om personen vi tillsatt hos er behöver bytas ut. Med rätt-konsult-garantin är inskolningen för din nya konsult kostnadsfri.


Hur hanterar ni sekretessbelagd information och konfidentialitet?
Vi är vana att arbeta med konfidentiella uppdrag och behandlar all sekretessbelagd information med konfidentialitet både internt och externt. Om uppdraget vi ska tillsätta är konfidentiellt annonseras rollen med maskerad annons eller inte alls. I vår interna uppdragslista skrivs inte företagsnamnet ut så att övriga medarbetare kan se, utan står som konfidentiellt även där.


Ungefär hur lång tid är er vanligaste tillsättning?
Kunder med särskilt brådskande behov kan nyttja vår 48-timmarsgaranti och få tillgängliga interimskonsulter presenterade på så kort som 48 timmar. Vår vanligaste process är fem dagar, på den tiden hinner vi med search på interna och externa plattformar samt möjlig annonsering. Vid särskilt konfidentiella uppdrag som görs under känsliga omständigheter kan en rekryteringsprocess pågå i ca tio dagar. I dessa fall presenterar vi en anonym uppdragsbeskrivning för uppdragets slutkandidater. De aktuella kandidaterna presenteras sedan för kund, utan att de har vidare kännedom om kunden. I nästa steg skriver utvalda kandidater under sekretessavtal.


Har Interim Search något särskilt branschfokus?
Nej, vi tillsätter interimschefer och specialister inom alla branscher. Vårt nätverk består av över 15.000 associerade interimskonsulter med bakgrund i olika industrier och sektorer. Ett sådant urval gör att vi kan hitta interimskonsulter vare sig du har ett behov inom tung industri, detaljhandel eller offentlig sektor.


Vad gör vi om vi vill anställa kandidaten ni tillsatt efter lyckat uppdrag?
Många av de uppdragen vi tillsätter förlängs då kunden upptäcker att de har fortsatt behov av interimskonsultens kompetens. Vissa tillsättningar övergår också till rekryteringar då kunden upptäcker att man vill ha kandidaten på plats permanent. Om alla parter är överens överrekryteras interimskonsulten till kundföretaget och Interim Search fakturerar kunden ett överrekryteringsarvode som vanligtvis uppgår till två månadslöner.


I vilka skeden kan jag behöva en interimschef?
Det finns många situationer där din organisation kan gynnas av en interimschef eller specialist. Vår allra vanligaste tillsättning är i väntan på en permanent rekrytering, då en rekrytering av en permanentroll drar ut på tiden och man behöver någon som kommer in och håller i rodret tillfälligt. Andra vanliga behov är när nyckelpersoner är föräldralediga eller blir sjukskrivna en längre tid och när företag genomgår förändringsresor eller behöver ta in tillfällig kompetens i tillväxtfaser.


Tillsätter ni uppdrag till kundföretag utomlands?
Ja, vi har en International Desk där vi erbjuder interimskonsulter utomlands. Ofta kommer förfrågan från svenska bolag med global verksamhet. Vi har ett stort urval av interimskonsulter varav många är geografiskt oberoende och har lång internationell erfarenhet. I alla rekryteringsprocesser gör vi vad vi kan för att hitta rätt konsult, med andra ord söker vi i vår egna interna databas men använder även externa plattformar för större urval.


Hur utvärderar ni kandidater som presenteras eller tillsätts?
Interim Search har gemensamt intervjuat merparten av Sveriges interimskonsulter. Chansen är stor att kandidater vi presenterar för ett uppdrag har träffat flera av oss internt. Vi ser till att kandidaterna som presenteras har blivit intervjuade av någon av oss på Interim Search och att vi har god kännedom om kandidaten. Inför varje tillsättning genomför vi en bakgrundskontroll på den utvalda kandidaten för att säkerställa att ni får en trygg resurs på plats. Bakgrundskontrollen innefattar bland annat juridisk information och ekonomisk översikt.


Vad tar Interim Search för ansvar i rekryteringsprocessen och tillsättning?
Interim Search ansvarar om grov oaktsamhet skulle uppkomma vid urvalsprocessen inför uppdraget. Skulle skadeståndsansvar uppstå är Interim Search ansvar begränsat till ett sammanlagt belopp om högst fem prisbasbelopp. Interim Search innehar försäkring gällande bland annat verksamhetsansvar, rättsskydd, förmögenhetsansvar, produktansvar och professionsansvar.


Kan ni tillsätta interimskonsulter inom alla geografier över hela Sverige?
Ja, vi tillsätter interimskonsulter över hela Sverige och vår 48-timmarsgaranti gäller nationellt. Efter Stockholm är Göteborg vår vanligaste tillsättningsort men vi har även tillsatt interimskonsulter i orter som Burseryd och Dorotea.


Vilka roller kan ni hjälpa era kunder med?
Vi är helt specialiserade på interimsroller på specialist- och chefsnivå. Det betyder att vi kan tillsätta interimskonsulter inom alla branscher och befattningar så länge det som lägst är en specialistroll.