background image

Interim Management

Interim Management, det vill säga inhyrning av kvalificerade chefer och specialister, är ett verktyg som företag i framkant använder för att optimera sitt humankapital.

Interim Management – En lösning i tiden

Vi på Interim Search hjälper våra kunder att hantera tillfälliga behov av chefer och specialister – Interim Management. Vi arbetar i huvudsak med två metoder i våra rekryteringar och anstränger oss alltid extra mycket för att anpassa vårt arbetssätt till kundens och situationens unika förutsättningar. Den ena metoden är baserad på att stor del av arbetet är gjort, redan innan kundens behov uppstår.

Interim Search har idag över 15.000 associerade interimskonsulter som möjliggör att vi snabbt och träffsäkert kan leverera kandidater när det inte finns tid att påbörja identifiering och utvärdering av externa kandidater. Den andra metoden kan liknas vid en chefsrekryteringsprocess som anpassats för att lösa tillfälliga personalbehov. Vår kund har mer tid än i föregående scenario och det är mycket viktigt att interimsrekryteringen blir lyckad. Idag skiljer vi oss från övriga aktörer genom att erbjuda en sådan omfattande process för att lösa ett tillfälligt behov.

Interim Search verksamhet är anpassad för att bistå med stöd före, under och efter en period med interimslösning. Interim Management är inte något vi ”också” gör, – det är det enda vi gör.

 

Vad är Interim Management?

Interim Management är en tjänst som innebär att företag anlitar erfarna och högkvalificerade chefer och specialister under en begränsad period för att hantera tillfälliga behov, förändringar och utmaningar. Det kan innefatta att fylla kritiska ledarposter, genomföra projekt, hantera förändringsprocesser eller stötta organisationen under kris- och turnaround-situationer. Interim Managers har ofta gedigen operativ erfarenhet från olika branscher samt tidigare ledarskapsroller, vilket gör att de snabbt kan ställa om en verksamhet och bidra med resultat utan att tappa fart. Interim Management är en flexibel, kostnadseffektiv och snabb lösning för företag som behöver temporär hjälp med specifika kompetenser och erfarenheter.

 

Vad gör en Interim Manager?

En Interim Manager har som fokus att genomföra och driva på förändring för att uppnå effektfulla resultat. Tillvägagångssättet bottnar i en gedigen operativ erfarenhet från olika branscher tillsammans med tidigare roller inom ledarskap. Genom att anlita en Interim Manager kan man snabbt ställa om sin verksamhet och fylla kritiska poster utan att tappa fart.

Två metoder för att möta unika behov

Vi arbetar huvudsakligen med två metoder i våra rekryteringar och anstränger oss alltid för att anpassa vårt arbetssätt till kundens och situationens unika förutsättningar.

 • Proaktiv rekrytering: Stor del av arbetet är redan gjort innan kundens behov uppstår. Interim Search har idag över 15.000 associerade interimskonsulter som möjliggör att vi snabbt och träffsäkert kan leverera kandidater när det inte finns tid att påbörja identifiering och utvärdering av externa kandidater.
 • Anpassad chefsrekryteringsprocess: Den andra metoden kan liknas vid en chefsrekryteringsprocess som anpassats för att lösa tillfälliga personalbehov. Vår kund har mer tid än i föregående scenario och det är mycket viktigt att interimsrekryteringen blir lyckad. Idag skiljer vi oss från övriga aktörer genom att erbjuda en sådan omfattande process för att lösa ett tillfälligt behov.

 

När kan ni behöva Interim Management & när passar det som bäst?

Interim management behövs när det finns en plötslig förändring i ledarskapet, en lucka i ledningskapaciteten eller en specifik projekt- eller förändringsbehov som kräver en erfaren ledare på kort sikt. Interim management passar bäst när ni behöver en snabb och effektiv lösning för att hantera en specifik utmaning eller förändring inom ert företag. Det är också ett bra alternativ när ni behöver en ledare med specifika kunskaper och erfarenheter som inte finns inom ert nuvarande ledarteam.

Interim Management kan behövas i en rad olika situationer och är en flexibel lösning som passar när företaget står inför förändringar och utmaningar.

Luckor i ledarskapet
Interim Management kan hjälpa när det uppstår plötsliga förändringar i ledarskapet eller en lucka i ledningskapaciteten.

Projekt- och förändringsledning
Om ert företag står inför ett specifikt projekt- eller förändringsbehov som kräver en erfaren ledare på kort sikt, kan Interim Management vara lösningen.

Tillfälliga behov av specifik kompetens
Interim Management passar utmärkt när ni behöver en snabb och effektiv lösning för att hantera en specifik utmaning eller förändring inom ert företag. Det är också ett bra alternativ när ni behöver en ledare med specifika kunskaper och erfarenheter som inte finns inom ert nuvarande ledarteam.

Kris- och turnaround-situationer
Interim Managers kan hjälpa företag som befinner sig i en kris- eller turnaround-situation genom att snabbt stärka ledningskapaciteten och genomföra nödvändiga åtgärder för att stabilisera och förbättra verksamheten.

Stöttning vid fusioner och förvärv
Interim Management kan vara en lösning när företag genomgår fusioner eller förvärv och behöver en erfaren ledare för att säkerställa en smidig övergång och integrering av verksamheter.

Organisationsutveckling
Interim Managers kan bistå vid organisationsutveckling och förändringsledning för att skapa nya strukturer och processer som stärker företagets konkurrenskraft och effektivitet.

Säkerställa kontinuitet
Interim Management kan användas för att säkerställa kontinuitet i ledningen under en rekryteringsprocess, då en permanent ledare söks för en befattning.

 

Fördelar med Interim Management

Interim Management erbjuder flera fördelar som gör det till en attraktiv lösning för många företag:

Snabbhet och flexibilitet
Interim Managers kan vanligtvis börja arbeta inom en mycket kort tidsram, vilket gör det möjligt för företaget att snabbt sätta igång med att hantera utmaningar och förändringar.

Objektivitet och erfarenhet
Interim Managers är erfarna ledare som kan ge en objektiv syn på företagets situation och utmaningar. De har ofta hanterat liknande problem tidigare och kan därför snabbt bidra med lösningar och strategier.

Kostnadseffektivitet
Interim Management är ofta en kostnadseffektiv lösning, eftersom Interim Managers endast anlitas under en begränsad period och inte belastar företagets löpande personalbudget.

Resultatorienterade
Interim Managers är inriktade på att uppnå konkreta och mätbara resultat under deras uppdrag och arbetar fokuserat för att nå de uppsatta målen.

 

Vanliga frågor

 • Behöver jag betala en uppstartskostnad om jag anlitar er interim management-tjänst?

  Nej, när du som kund anlitar Interim Search begär vi inga uppstartskostnader eller andra avgifter utan rekryteringsprocessen för interim management är kostnadsfri.

 • Kan jag förvänta mig några garantier i tillsättningen om jag anlitar er som konsult inom interim management?

  Ja, i alla våra tillsättningar erbjuder vi två unika garantier som vi kallar för 48-timmarsgarantin och Rätt-konsult-garantin. 48-timmarsgarantin innebär att vi garanterar att presentera kandidater på så kort som två arbetsdagar när kunden har ett brådskande behov. Med Rätt-konsult-garantin kan du känna dig trygg då vi kostnadsfritt ersätter konsulten om denne behöver bytas ut. Vi bekostar inskolningen av den nya konsulten.

 • Hur hanterar ni information vid känsliga tillsättningar?

  Vi är vana att arbeta med konfidentiella uppdrag och behandlar all information som sekretessbelagd  både internt och externt. Om uppdraget vi ska tillsätta är konfidentiellt annonseras rollen med maskerad annons eller inte alls. Vid mycket känsliga tillsättningar skrivs heller inte kundinformation in i våra interna system och sekretessförbindelser skrivs med aktuella kandidater.

 • Hur lång tid tar er vanligaste rekryteringsprocess för interim management?

  Kunder med särskilt brådskande behov kan nyttja vår 48-timmarsgaranti och få tillgängliga interimskonsulter presenterade på så kort som 48 timmar. Vår vanligaste process är fem dagar, på den tiden hinner vi med search på interna och externa plattformar samt eventuell annonsering. Vid särskilt konfidentiella uppdrag som tillsätts under känsliga omständigheter kan en rekryteringsprocess pågå i ca tio dagar. I dessa fall presenterar vi en anonym uppdragsbeskrivning för uppdragets slutkandidater. De aktuella kandidaterna presenteras sedan för kund, utan att de har vidare kännedom om kunden. I nästa steg skriver utvalda kandidater under sekretessavtal.

 • Har Interim Search något särskilt branschfokus?

  Nej, vi tillsätter interimschefer och specialister inom alla branscher. Vårt nätverk består av mer än 15.000 associerade interimskonsulter med bakgrund i olika industrier och sektorer. Ett stort urval gör att vi kan hitta interimskonsulter i alla branscher och i alla typer av organisationer.

 • Hur gör man som kund om vi vill anställa kandidaten ni tillsatt efter lyckat uppdrag?

  Många av de uppdragen vi tillsätter förlängs då kunden upptäcker att de har fortsatt behov av interim management och i synnerhet interimskonsultens kompetens. I andra fall vill kunden ha kandidaten på plats permanent och då kan tillsättningen övergå i en anställning. Om alla parter är överens överrekryteras interimskonsulten till kundföretaget och Interim Search fakturerar då kunden ett arvode enligt överenskommelse.

 • I vilka skeden kan jag behöva interim management?

  När det uppstår en vakant position av en nyckelperson i din organisation. Vår allra vanligaste tillsättning är i väntan på en permanent rekrytering. Andra vanliga behov är när en position tillfälligt behöver fyllas under en föräldraledighet eller sjukskrivning. Interim Management används också ofta för att driva förändring.

 • Kan ni tillsätta interimkonsulter inom alla geografier över hela Sverige?

  Ja, vi tillsätter interimskonsulter över hela Sverige och vår 48-timmarsgaranti gäller nationellt. Efter Stockholm är Göteborg vår vanligaste tillsättningsort men över hälften av våra interimskonsulter är stationerade i mindre städer och orter.

 • Tillsätter ni uppdrag till kundföretag utomlands?

  Ja, vi har ett stort urval av interimskonsulter varav många är geografiskt oberoende och har internationell erfarenhet. I utmanande rekryteringsprocesser skräddarsyr vi alltid metodiken för att säkerställa att vi når rätt kandidatunderlag. Vid utlandsstationering via vår International Desk jobbar vi både med interna och externa databaser och genom partners.

 • Hur utvärderar ni kandidater som presenteras eller tillsätts inom interim management?

  Vi som arbetar på Interim Search har gemensamt intervjuat merparten av Sveriges interimskonsulter. Chansen är stor att kandidater vi presenterar för ett uppdrag har träffat flera av oss internt. Vi ser till att kandidaterna som presenteras har blivit djupintervjuade av någon av oss på Interim Search och att vi har god kännedom om kandidaten. Inför varje tillsättning genomför vi en obligatorisk bakgrundskontroll på den utvalda kandidaten för att säkerställa att ni får en trygg resurs på plats. Bakgrundskontrollen får anses mycket omfattande och inkluderar juridisk information från samtliga 48 tingsrätter samt ekonomisk och social översikt.

 • Vilka roller kan ni hjälpa era kunder med inom interim management?

  Vi är helt specialiserade på interimsroller på specialist- och chefsnivå. Det betyder att vi kan tillsätta interimskonsulter inom alla branscher och befattningar. Grundkriterierna är att det är en för kunden affärskritisk position, att den kräver svåråtkomlig kompetens och att det är bråttom.

 • Vad har ni för villkor för de konsulter som arbetar genom er?

  Vi arbetar både med underkonsulter och visstidsanställda konsulter, du behöver med andra ord inte ha eget aktiebolag för att vara aktuell som konsult via oss. Om du vill vara egen, men inte vill driva eget bolag har vi ett systerbolag som erbjuder administrativ hantering och egenanställning www.andcompany.se.

 • Vilka konsulter inom interim management är ni intresserade av att ha i er kandidatbas?

  Vi är intresserade av alla interimskonsulter på chefs- och specialistnivå. Oftast innebär det att du arbetat längre än tio år i din specifika position.

 • Hur långa brukar uppdragen inom interim management ni tillsätter vara?

  Snittlängden på våra uppdrag inom interim management är 8,2 månader. Allra vanligast är att kundens behov initialt är att ta in någon under sex månader, men interimsuppdrag kan pågå från ett par veckor till år.

 • Hur länge kan jag som kandidat förvänta mig att en rekryteringsprocess hos er tar?

  Vi har en 48-timmarsgaranti gentemot kund. Detta innebär att vi garanterar att presentera kandidater för kundföretaget på så kort som 48 timmar. Den vanligaste rekryteringsprocessen varar fem dagar och innefattar en första kontakt via telefon eller mail, en intervju med oss, vidare intervju med kundföretaget, bakgrundskontroll och avtalsskrivning. Vi vet att duktiga interimskonsulter ofta är efterfrågade och har snabbt föränderlig tillgänglighet. För att hålla alla parter nöjda är vår ambition därför att alla rekryteringsprocesser ska vara så snabba och smidiga som möjligt.

 • Jag är kandidat och vill träffa er för ett personligt möte, hur går jag tillväga?

  Vi vill vara en tillgänglig organisation och har som ambition att träffa alla relevanta interimskonsulter som kommer in i vårt nätverk. Våra rekryteringskonsulter och researchers har därför kontinuerliga intervjuer med nya och erfarna interimskonsulter. Om du är intresserad av ett personligt möte, vänligen skicka oss en spontanansökan eller kontakta någon av våra medarbetare.

 • Kan jag få uppdrag via er trots att jag har uppsägningstid?

  Oftast inte, våra processer brukar vanligen vara tre till fem dagar vilket blir omöjligt för någon som sitter med lång uppsägningstid.

 • Behöver jag vara en van interimskonsult för att vara aktuell för era roller?

  Nej. Många gånger premieras vana interimskonsulter i rekryteringsprocesser inom interim management men det är sällan ett krav från varken oss eller kundföretaget. Alla måste börja någonstans och flera av våra tillsatta interimskonsulter har fått sitt första uppdrag genom oss.

 • Hur uppdaterar jag som kandidat min ansökan hos er med nytt cv och tillgänglighet?

  Vi uppskattar att ni håller kontakt med oss! Korta ledtider mot kund är möjligt till stor del tack vare att vi håller oss uppdaterade på din tillgänglighet. För att uppdatera din profil med nya dokument som cv och personligt brev skickar du in en spontanansökan. Om du endast vill flagga för att du är tillgänglig och redan finns med i vår databas sedan tidigare kan du använda fliken Uppdatera din tillgänglighet.

 • Hur syns jag i en kandidatbas bestående av över 15.000 interimskonsulter?

  Vi har en välstruktuerad kandidatbas och i skarpa sökningar använder vi tillgänglighetsdatum för att sortera bland kandidater. För att synas i sökningar med brådskande behov är det därför bra om du ser till att uppdatera oss med din tillgänglighet kontinuerligt, antingen via mail eller genom en spontanansökan eller fliken Uppdatera din tillgänglighet. Grundprincipen är dock att det är vi som ska hitta dig, och inte du som ska hitta oss.

 • Jag är intresserad av att ta steget och bli interimskonsult, hur ska jag gå tillväga?

  Att jobba inom interim management och att bli interimskonsult har blivit ett vanligt karriärsteg och konsultmarknaden för kandidater växer snabbt. Är du en av dem som vill gå från anställning till konsultroll är du alltid välkommen att höra av dig till oss för ett samtal eller förutsättningslöst möte. Kontakten med oss är konfidentiell.

 • Jag bor inte i någon av Sveriges största städer, har ni uppdrag till mig?

  Ja, våra befintliga kunder och målföretag finns över hela Sverige. Detta gör att vi har en enorm bredd i vårt nätverk som innefattar interimskonsulter från Sveriges sydligaste delar till nordligaste Norrland.