background image

Verksamhetsledningssystem

Till vår hjälp att driva utvecklingen av interimsbranschen har vi ett fullskaligt verksamhetsledningssystem som tillåter oss att arbeta med kontinuerliga förbättringar av vår egen organisation.

En stabil grund

Interim Search vision är att vara det självklara branschledande valet inom segmentet Interim Management. I ett företag med stark tillväxt finns behovet att säkerställa strukturerade arbetssätt och uppföljningar. Dels för att säkerställa medarbetarnas arbetsmiljö, men givetvis även säkerställa en genomgående hög kvalitet i leveransen till kund och genomförande de av företaget övriga uppsatta målen inom kvalitet, miljö, ekonomi och CSR. Helt enkelt en stabil grund att stå på.

”Att leverera kvalitet på 48 timmar är möjligt tack vare välstrukturerade processer med spårbarhet för ständiga förbättringar” – Stefan Granqvist, VD

 
För att kunna bibehålla en genomgående hög kvalitet och samtidigt kunna fortsätta växa på marknaden tog Interim Search beslutet att under 2015 skapa och implementera ett integrerat verksamhetsledningssystem (VLS), som omfattar och styr de viktiga processerna i företaget. VLS arbetades fram av ledande representanter inom Interim Search organisation.

verksamhetsledningssystem

Styra verksamhet

 • Affärside
 • Vision
 • Policy
 • Mål
 • Ansvar och Befogenheter
 • Infrastruktur

Externa krav

 • Ledningssystemet
 • Dokumentstyrning
 • Lagefterlevnad
 • Juridik
 • Miljö

Förbättringsarbete

 • Avvikelser och förbättringar
 • Reklamationer och klagomål
 • Interna och externa revisioner
 • Ledningens genomgång
 • Riskhantering

Personal

 • Arbetsmiljö
 • Tillgodose personalbehov
 • Organisation

Kund-
bearbetning

Rekryterings-
processen

Driva avtal

Uppföljning
Avsluta avtal

Ekonomi

 • Fakturering
 • Inköp
 • Leverantörsbedömning
 • Lönehantering

Kommunikation

 • Extern kommunikation
 • Intern kommunikation
 • Grafisk profil
 • Dokumentmallar

HR

 • Anställning
 • Introduktion
 • Utbildning/utveckling
 • Avveckling

Figur 1 – Interim Search Verksamhetsledningssystem

Dokumentationen och systemet är levande och utvecklas löpande i takt med det ständiga förbättringsarbetet och förändringar i organisationen samt med omvärlds- och kundkrav.

Kvalitet

VLS omfattar styrande och stödjande dokumentation för den verksamhet som bedrivs, är uppbyggt på kraven och strukturerna inom ISO 9001, 14001 och OHSAS 18001. Kvalitetsarbetet i Huvudprocessen fogas samman med Ledningsprocessens ständiga interna förbättringsarbete och skapar grund för utveckling av hela organisationen. Kontinuerliga uppföljningar och ständiga förbättringar är hörnstenarna i Interim Search verksamhetsutvecklingsarbete. Vilket innebär att vi hela tiden utvecklar befintliga metoder, men även söker nya som kan bidra till vår utveckling. Detta för att hela tiden vara ledande i branschen vid våra kundleveranser.

Vi har förstått vikten av att arbeta strukturerat med kvantitativa målsättningar, tillsammans med metoder som har tydlig teoretisk förankring” -Patrik Ekestubbe, Verksamhetsutvecklings- & Kvalitetsansvarig

 

Miljö

Interim Search miljöledningssystem är en integrerad del av ovan nämnda VLS. Det omfattar de krav som ställs inom ISO 14001 och Svensk Miljöbas. Verksamhetens miljömål bestäms under det första kvartalet varje år, vi strävar efter att vara en ledande aktör inom branschen gällande miljöarbete.

Som tjänstelevereande företag inom Interim Management är det en utmaning att identifiera områden där det finns en stor miljöpåverkan. Interim Search arbetar löpande aktivt med så väl internt som med konsulter och kunder för att skapa nya dynamiska trender inom minimering av övergripande miljöpåverkan. Interim Search mål är att vara bidragande till, bland annat, De 16 nationella miljömålen.

Gällande ständiga miljöförbättringar arbetar vi med dessa på samma vis som inom resterande områden. Vi ger både interna medarbetare, konsulter och kunder möjlighet att registrera förbättringsförslag och hur de vill utveckla vårt samarbete. Detta sker genom egen registrering i vårt verksamhetsledningssystem, e-post, enkäter och intervjuer. Underlaget sammanställs sedan i vårt förbättringsregister, vars underlag sedan analyseras för att avgöra vilka fokusområden vi ska ha för genomförande.

Arbetsmiljö

Interim Search har ett integrerat arbetsmiljöledningssystem i VLS. Som leverantör av tjänster i form av konsulter ställer vi höga krav på oss själva att efterleva de krav och riktlinjer som dels ställs inom OHSAS 18001, men givetvis även från kund och omvärld. Vi är ständigt omvärldsbevakande för att säkerställa att vi är i framkant inom branschen gällande arbetsmiljöarbete och möjligheten att ständigt förbättra våra medarbetares säkerhet och hälsa. Som komplement har Interim Search även policys som omfattar en etisk behandling och hantering av kunder, konsulter, interna medarbetare och omgivning.

Personligt ansvar

Patrik Ekestubbe är Verksamhetsutvecklings- & Kvalitetsansvarig på Interim Search och ansvarar för företagets kvalité och utvecklingsarbete. Har en bakgrund inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor på ledningsgruppsnivå från flertalet olika branscher. Erfarenhet från bland annat transport- och servicetjänstebranschen har skapat en bred insikt inom relevanta frågeställningar som kan appliceras inom Interim Management. För frågor gällande vårt verksamhetsledningssystem, hållbarhetsarbete, upphandlingar, kvalité- och utveckling vänligen maila patrik.ekestubbe@interimsearch.com.